Technik bezpieczeństwa i higieny pracy


W PIGUŁCE: 

 • Bezpłatna nauka!
 • Okres kształcenia: 1,5 roku (3 semestry)
 • Tryb nauki: zaoczna
 • Kwalifikacje:
  BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.

 

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co oznacza, że zjazdy organizowane są co dwa tygodnie w sobotę oraz w niedzielę. Szkoła posiada pozytywną opinię Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach

Przedmioty nauczania:

 • BHP;
 • Podstawy przedsiębiorczości;
 • Język angielski zawodowy;
 • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
 • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Po zakończeniu nauki technik BHP jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • Prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku
 • Oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania
 • Ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • służbach BHP
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu bhp
 • przedsiębiorstwach, instytucjach prowadzących działy bhp
 • Obecnie (od 2013 r.) w służbie bhp mogą pracować jedynie osoby, które posiadają minimum zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP.
 • Mniejsze firmy korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą lub zatrudniają na umowę zlecenie.

Zapisz się w Krakowie

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)