Technik administracji


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów. Posługuje się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej i dokumentacją księgową. Pracownik administracyjny redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji. Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Przedmioty nauczania:

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie pracy biurowej
 • Postępowanie w administracji
 • Język angielski w administracji
 • Podstawy przedsiębiorczości

Kwalifikacja:

 • AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Po zakończeniu nauki technik administracji jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • Gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym
 • Nadzorowanie wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywania projektów aktów administracyjnych
 • Prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej
 • Prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników
 • Obsługa podstawowych i specjalistycznych sprzętów biurowych
 • Przygotowanie akt do archiwizacji

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Administracji rządowej
 • Jednostkach samorządu terytorialnego tj.
 • Urzędach marszałkowskich
 • Urzędach powiatowych i gminnych
 • Urzędach skarbowych
 • Sądach
 • Bankach
 • Instytucjach publicznych
 • Podmiotach gospodarczych

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)