Technik rachunkowości


Nauka jest bezpłatna i trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym. Szkoła posiada pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz uprawnienia szkoły publicznej. Kształci na podstawie programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Technik rachunkowości prowadzi rejestr transakcji finansowych przedsiębiorstw, wykonuje różnego rodzaju rozliczenia, bilanse, raporty finansowe w oparciu o przepisy prawa podatkowego, dokonuje rozliczeń z fiskusem, ewidencjonuje dokumenty finansowe, rachunki, faktury, dba o ich obieg w firmie, formy i terminy płatności. Technik rachunkowości potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmioty nauczania:

 • Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej
 • Rachunkowość finansowa
 • Wynagrodzenia i podatki
 • Dokumentacja biurowa
 • Biuro rachunkowe
 • Biuro wynagrodzeń i podatków
 • Język obcy w rachunkowości – język angielski
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa
 • Podczas zajęć praktycznych w pracowniach komputerowych Słuchacze poznają oprogramowania księgowo-kadrowe tj. INSERT i SYMFONIA

Kwalifikacje:

 • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Po zakończeniu nauki technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania poniższych czynności zawodowych:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • dokonywania kontroli dokumentów księgowych oraz poprawiania błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
 • sporządzania oraz przygotowywania do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywania dokumentacji księgowej,
 • nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywania czynności planistycznych i analitycznych.

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • Urzędzie Skarbowym
 • Urzędzie Miasta
 • organizacjach gospodarczych
 • instytucjach finansowych
 • jednostkach finansów publicznych
 • biurze rachunkowym
 • działach finansowych i księgowych
 • bankach
 • towarzystwach ubezpieczeniowych
 • przedsiębiorstwach

ZAPISZ SIĘ

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagamy MATURY)
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do praktycznej nauki zawodu (zapewniamy bezpłatne badania)
 • podanie o przyjęcie (na naszym druku) lub on-line

Wydajemy ZAŚWIADCZENIA do ZUS, KRUS, MOPS i inne;
Słuchaczom naszej Szkoły przysługuje LEGITYMACJA uprawniająca do zniżek
Nauka jest całkowicie ZA DARMO!
(nie ma ukrytych opłat za egzaminy semestralne)